Tantra för par - retreat på kursgård


✨ SACRED UNION - TANTRIC TRAINING FOR COUPLES ✨

ONE YEAR. FOUR MODULES. A LIFETIME OF LOVE 


NYA RETRETER & NY tantrisk träning för par: start september 2024!!

-Module 1 "Deepen your Trust" 6-8/9 
- Module 2 "Divine Touch" 1-3/11
Module 3 "Unity & Sexmagic" 7-9/2
Module 4 "Conscious Lovemaking" 4-6/4

Samt zoomträffar däremellan för att verkligen fördjupa er resa

Ni kan även som tidigare gå bara EN AV HELGRETREATERNA.
OBS: Den sista helgen kan dock bara bokas om ni har gått en annan av våra kurser innan.

 

✨SACRED UNION - TANTRIC TRAINING FOR COUPLES✨
ONE YEAR. FOUR MODULES. A LIFETIME OF LOVE
(English description further down)

Välj om ni vill gå djupt och gå hela träningen (rekommenderas) eller om ni bara vill gå en helgmodul.

Sacred Union- Tantric Training for couples består av fyra helger på kursgård samt fyra zoomträffar och kontinuerligt & professionellt stöd däremellan. Ni kan även anmäla er till en helg men får då inte zoom och professionellt stöd. OBS den fjärde modulen går bara att anmäla sig till om ni varit med på minst en helgretreat innan.


För er som inte kan vara med på plats går det fint att gå en eller alla helger på zoom. Ni kan alltså även gå denna träning hemma i ert vardagsrum eller ta in på ett supermysigt hotell på valfri plats.


Sacred Union är till för att ni som par ska kunna utforska tantrans magi, fylla på er kärlek och ha tid tillsammans. Helger där ni kan uppleva mer närhet, kärlek, energi, lust och njutning. För att sedan kunna leva mer tantriskt i er vardag .   

Kurserna passar alla par oavsett ålder, sexuell läggning eller identitet samt oberoende av hur länge ni varit ihop och om ni är erfarna tantriker eller nyligen blivit nyfikna på tantra.


6-8/9 MODULE 1: "Deepen your Trust"

1-3/11 MODULE 2: "Divine Touch"

 7-9/2 MODULE 3: "Unity & Sex magic"

4-6/4 MODULE 4 : "Conscious Lovemaking"


Ni gör alla övningar bara med er partner och vi kommer varva övningar i salen med övningar som ni gör i avskildhet på era egna rum. Vi välkomnar avkläddhet i vissa övningar så ni behöver vara bekväma med andras nakenhet och även sexuell energi i rummet. Ni väljer såklart alltid vad som känns rätt för er och det går fint att delta mer påklädd.


✨INNEHÅLL MODUL 1: DEEPEN YOUR TRUST✨

- Utveckla den kärleksfulla kommunikationen i relationen

- Utforska hur ni kan hålla varandra och skapa mer tillit

- Tantriska nycklar som öppnar kroppen för mer njutning

- Utforska vad energi är

- Tekniker för att bygga din egen energi

- Få den beröring du vill ha precis som du vill ha den

-Tantrisk andning

- Transformativ breathwork session

- Tid för tantrisk sammansmältning och njutning

- Sinnlighet & Ömhet

- Närhet & Närvaro


✨INNEHÅLL MODUL 2: DIVINE TOUCH ✨

-Njuta ännu mer av att både ge och ta emot beröring

- Tid för tantrisk sammansmältning och njutning

- Fortsätta uforska vad energi är

- Använda andning, rörelse, ljud vid beröring och i ert möte

- Lära er ge och ta emot Tantramasssage enligt de fyra elementen

-Yoni & Lingam massage

-Introducera dearmorering för att ge healing och lösa upp blockeringar

-Fortsätta utveckla den kärleksfulla kommunikationen

- Upplevelser för alla era sinnen

- Närvaro i din kropp och med din partner


✨INNEHÅLL MODUL 3: UNITY & SEX MAGIC✨

-Sätta intentionen för er relation och vad ni vill bjuda in framåt

- Utforska vad sexualmagi är

-Skapa en symbol för er intention som vi använder i en kraftfull ceremoni

- Utveckla den kärleksfulla kommunikationen i relationen

- Orgasmisk andning

- Tantriska nycklar som öppnar kroppen för mer njutning

-Tid för tantrisk sammansmältning och njutning

- Tekniker för att cirkulera energin mellan er

- Mötas i djupet med ögonkontakt och med hjärtats energi

- Sinnlighet & Ömhet

- Närhet & Närvaro med dig själv & din älskade


✨INNEHÅLL MODUL 4: CONSCIOUS LOVE MAKING✨

- Utveckla de tantriska verktygen ni har lärt er hittills

-Vad är att älska tantriskt?

- Utforska hur ni kan ge och ta emot energi mellan er

- Övningar i polaritet

- Sexuell kommunikation - hur får du exakt den beröring och upplevelse du verkligen njuter av?

- Utforska olika nyanser och uttryck i er sexualitet

-Tantrisk andning in i älskogen

- Hur kan sex vara andligt?

- Tid för tantrisk sammansmältning och njutning

- Närvaro & Kärlek

- Extas & Meditation


✨TID✨

Fyra helger fredag till Söndag. Checka in och få ert rum från kl 17 på fredag. Vi börjar med middag kl 18 och därefter samlas vi i salen för att starta kursen kl 19. Helgen avslutas kl 16 på söndagen.


✨PLATS ✨

Välkomna till Sörby Retreatcenter, adress Sörby 236, 310 58 Vessigebro.

Sörby retreatcenter är en ekologiskt byggd kursgård med hög standard som ligger på en naturskön plats mitt i Halland. 1 tim 15 min från Göteborg , 2 tim från Malmö & 5,5 tim från Stockholm, 4,5 tim från Oslo. Det går att åka kollektivt till närmsta ort Vessigebro säg bara till i god tid så ni kan bli hämtade vid bussen där.


Boendet är i väldigt fina dubbelrum med gemensamma dusch- och toalett utrymmen. Maten är vegetarisk och mestadels lokalt producerad på gården, ekologisk, kärleksfullt tillagad av erfaren kock.


✨PRIS✨

Går ni helårsträningen på fyra helger på Sörby kostar den 22000 per person inkl kurs, helpension & boende och då får ni dessutom 4 zoomträffar mellan gångerna med övningar, sharing & möjlighet till frågor. Vi finns för er under hela året med kontinuerligt stöd på er resa. Allt för att göra verklig förändring i ert liv och fördjupning i er relation.


Vill ni endast gå en helg modul kostar det 5700 kr per person inkl. kursen, helpension & boende. Utav detta är kursavgiften 3500 kr och 2200 kr är för kost, logi & lokal. Då är ni inte del av zoomträffar och har inte tillgång till vårt kontinuerliga stöd.


Vill ni göra zoomvarianten med helårsträningen inkl fyra helger samt träffar däremellan kostar det 11000 kr per person. Halva priset mot att vara på plats på kursgården. Att vara med en enstaka helg blir också halva retreatpriset, 2800 kr per person.


✨ANMÄLAN & FRÅGOR ✨

Vid anmälan betalar ni in en anmälningsavgift på 2000 kr via swish: 123 0143 883 eller bankgiro: 276-7127.

Maila sedan era båda namn och mailadresser till Paula@lustinlife.se så kommer ni att få ett bekräftelsemail efter ett tag med all info ni behöver. Även en faktura med resterande avgift kommer på mail.

Har ni frågor hör av er på paula@lustinlife.se eller 073-731 46 56.


✨AVBOKNINGSREGLER ✨

Anmälan är bindande och avgiften återbetalas ej om närmare än 14 dagar innan kursstart. 15-30 dagar innan återfås 50% av avgiften.

Deltar ni i årsträningen och får förhinder en av helgmodulerna kan ni vara med på delar av helgen ändå digitalt på zoom eller få filmmaterial med instruktioner till övningar vi gjort. Alternativt kan ni gå den helgen året efter men att ni då står för boendekostnad själva.

Deltar ni i en av helgmodulerna: Vid akut sjukdom kan ni få 80% tillbaka mot uppvisande av läkarintyg av läkare som träffat er fysiskt alltså inte webläkare. Anmälningsavgiften återfås inte vid avbokning och ingår inte i de 80% ni får tillbaka. Detta för att täcka omkostnader med hyra, administration etc.


✨KURSLEDARE ✨

Lärare är Paula Nygren & Jarno Kinnunen. Paula är erfaren tantralärare, passionerad tantramassör & dedikerad sexsibilitycoach. Hon har hållit tantrakurser för par sedan 2013. Mer info om Paula på www.lustinlife.se. Jarno är en trygg facilitator som brinner för andning & energi , han leder breathwork sedan 2020 och är co-teacher på Tantric Breathwork training. Han är även en grundad tantramassör med ett starkt hållande och en maskulin närvaro. Mer info om Jarno finns på www.newlevel.nu


Paula & Jarno är även ett kärlekspar.


Varmt välkomna att utforska mer av er i kärlek. Vi ser fram emot att få guida er på er tantriska resa.


❤️❤️❤️

ENGLISH:

Welcome to a enjoyable tantric journey together with your partner.

Are you ready to deepen your relationship and take the whole training (recommended) or join one weekend?

Sacred Union - Tantric Training for couples consists of four weekends at Sörby retreatcenter (or zoom).

In between the weekend modules we will meet over zoom to check-in, sharing and support on your tantric journey.


 You can also (if there is space) participate in only one of the weekend-retreats. Then you don't get the zoommeetings & support after the retreat.

Module 4 you can only attend if you have participated a tantra retreat before with Lust In Life the previous Years.


✨️Online training✨️

If you feel that you want this but can't participate on site, the training can be done via zoom one or all weekends.

You can therefore also do this training at home in your living room or book a super cozy hotel in a location of your choice.


✨️Sacred Union is designed for you as a couple to explore the magic of tantra, replenish your love, and spend time together. Weekends where you can experience more closeness, love, energy, desire, and pleasure. All to be able to live more tantrically in your everyday life.


The courses are suitable for all couples regardless of age, sexual orientation or identity, and regardless of how long you've been together and whether you are experienced tantric practitioners or recently curious about tantra.


6-8/9 MODULE 1: "Deepen your Trust"

1-3/11 MODULE 2: "Divine Touch"

7-9/2 MODULE 3: "Unity & Sex magic"

4-6/4 MODULE 4: "Conscious Lovemaking"


You will do all exercises only with your partner, and we will alternate exercises in the hall with exercises you do privately in your own rooms.


We welcome nudity in some exercises, so you need to be comfortable with others' nudity and also sexual energy in the room. Of course, you always choose what feels right for you, and it's fine to participate more clothed.


✨MODULE 1: DEEPEN YOUR TRUST✨️

- Develop loving communication in the relationship

- Explore how you can hold each other and create more trust

- Tantric keys that open the body to more pleasure

- Explore what energy is

- Techniques to build your own energy

- Receive the touch you want just as you want it

- Tantric breathing

- Transformative breathwork session

- Time for tantric merging and pleasure

- Sensuality & Tenderness

- Closeness & Presence


✨MODULE 2: DIVINE TOUCH✨

- Enjoy even more giving and receiving touch

- Time for tantric merging and pleasure

- Continue exploring what energy is

- Use breath, movement, sound in touch and in your meeting

- Learn to give and receive Tantric massages according to the four elements

- Yoni & Lingam massage

- Introduce de-armoring for healing and releasing blockages

- Continue developing loving communication

- Experiences for all your senses

- Presence in your body and with your partner


✨MODULE 3: UNITY & SEX MAGIC✨

- Set the intention for your relationship and what you want to invite forward

- Explore what sexual magic is

- Create a symbol for your intention that we use in a powerful ceremony

- Develop loving communication in the relationship

- Orgasmic breathing

- Tantric keys that open the body to more pleasure

- Time for tantric merging and pleasure

- Techniques to circulate energy between you

- Meet in depth with eye contact and with the energy of the heart

- Sensuality & Tenderness

- Closeness & Presence with yourself & your beloved


✨MODULE 4: CONSCIOUS LOVEMAKING


- Develop the tantric tools you have learned so far

- What does it mean to love tantrically?

- Explore how you can give and receive energy between you

- Polarity exercises

- Sexual communication - how do you get exactly the touch and experience you truly enjoy?

- Explore different shades and expressions in your sexuality

- Tantric breathing into lovemaking

- How can sex be spiritual?

- Time for tantric merging and pleasure

- Presence & Love

- Ecstasy & Meditation


✨TIME✨

Four weekends Friday to Sunday. Check-in and get your room from 5 pm on Friday. We start with dinner at 6 pm and then gather in the hall to start the course at 7 pm. The weekend ends at 4 pm on Sunday.


✨LOCATION✨ (or via zoom)

Welcome to Sörby Retreat Center, address Sörby 236, 310 58 Vessigebro. Sörby retreat center is an ecologically built course center with high standards located in a scenic location in the middle of Halland. 1 hour 15 minutes from Gothenburg, 2 hours from Malmö & 5.5 hours from Stockholm, 4.5 hours from Oslo. It is possible to take public transport to the nearest town Vessigebro, just let us know well in advance so you can be picked up at the bus stop there.


The accommodation is in very nice double rooms with shared shower and toilet facilities. The food is vegetarian and mostly produced on the retreatcenter,organic, lovingly prepared by an experienced chef.


✨INVESTMENT✨

If you attend the full year training for four weekends, it costs 22000 per person including the course, full board & accommodation, and you also get 4 zoom meetings between sessions with exercises, sharing & opportunity for questions. We are here for you throughout the year with continuous support on your journey. All to make real change in your life and deepen your relationship.


If you only want to attend one weekend module, 5700 SEK per person including all meals, accommodation and the training. Then you are not part of zoom meetings and do not have access to our continuous support.


If you want to join the year- training on zoom at a location of your choice, including four weekends and meetings in between, it costs SEK 11 000 per person. Half the price for the on site training. Joining for a single weekend is also half the retreat price, SEK 2,800 per person. 


✨REGISTRATION & QUESTIONS✨

Upon registration, you pay a registration fee of 2000 SEK via Swish: 123 0143 883 or bankgiro: 276-7127.

Then email both your names and email addresses to Paula@lustinlife.se and you will receive a confirmation email after a while with all the information you need. Also, an invoice with the remaining fee will be sent by email.

If you have any questions, please contact us at paula@lustinlife.se or +46 73-731 46 56.


✨CANCELLATION POLICY✨

Registration is binding and the fee is non-refundable if canceled less than 14 days before the course starts. 15-30 days before, 50% of the fee is refunded.

If you participate in the year training and are prevented from attending one of the weekend modules, you can still participate digitally on zoom or receive video material with instructions for exercises we have done. You can also attend that module the next years training but then you have to pay your room yourself.

If you participate in one of the weekend modules: In case of acute illness, you can receive 80% back upon presentation of a medical certificate from a doctor who has physically met you, not an online doctor. The registration fee is not refunded upon cancellation and is not included in the 80% you receive back. This is to cover expenses such as rent, administration, etc.


✨ABOUT US✨

The teachers are Paula Nygren & Jarno Kinnunen. Paula is an experienced tantra teacher, passionate tantric masseuse & dedicated sexsibility coach. She has been conducting tantric courses for couples since 2013. More info about Paula at www.lustinlife.se.

Jarno is a grounded facilitator who is passionate about breath & energy, he has been leading breathwork since 2020 and is a co-teacher on the Tantric Breathwork training

and is also a grounded Tantric masseur with a safe masculine presence. More info about Jarno at www.newlevel.nu


Paula and Jarno are a tantric couple in a love relation and are living together.

Varmt välkomna att utforska mer av er i kärlek. Vi ser fram emot att få guida er på er tantriska resa.
 
   ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️